Miljöpolicy

Företaget har ett miljöledningssystem som i princip är uppbyggd enligt ISO 14001 vilket styr den dagliga verksamheten.

Vi skall alltid beakta rimlig miljöhänsyn och utveckla vårt miljöarbete i öppen dialog med personal och kunder.

Våra miljömål och vår handlingsplan är uppdelad i långsiktiga och kortsiktiga mål och omfattar den direkta miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar. 

 

 

Kvalitetspolicy

Vår syn på kvalitet innebär fullständig kundtillfredsställelse där de tjänster och handlingar som levereras skall överensstämma med kundernas behov och förväntningar.

För att säkerhetsställa att uppdraget utförs med föreskriven kvalitet har därför kvalitetsplan upprättats med hänsyn tagen till specificerade krav.

Denna kvalitetsplan är framtagen ur det kvalitetssystem som TRIENNIUM-gruppen håller på att implementera i hela sin organisation. Tillämpningen har därför begränsats till att säkerhetsställa uppfyllelsen av specificerade kundkrav.

Kvalitetsplanen överensstämmer i princip med ISO 9001

 

Vår utveckling

Vårt företag utvecklas stadigt och stabilt helt i enlighet med uppsatta mål. Det är med både glädje och stor ödmjukhet som företaget mottagit diplomeringar för "Framgångsrikt företagande" samt "Trippel A" för högsta kreditvärdighet.